بل العلم نور یقضفه الله فی قلب من یشاء

                                                               عربی- دوم

1-ضمیرمناسب برای تکمیل جمله ی (.......... کَتَبْتِ بِالقلمِ) کدام گزینه است؟

  الف) اَنْتَ                                ب)هِی                                 ج) هُما                                 د) اَنْتِ

2- فعل صحیح برای جمله ی ( انَْتَ............. عَیْنَکَ مُضطَرِباً) کدام گزینه است؟

 الف) فَتَحَتْ                                ب)فَتَحْتَ                            ج) فَتَحْنَ                             د) فَتَحْتِ

3- افعال کدام گزینه به ترتیب ازصیغه های( مفردمؤنث مخاطب ومفردمؤنث غائب) است ؟

الف) رَکَعْتَ - سَجَدَتْ        ب) سَجَدَتْ- رَکَعْتِ          ج) رَکَعْتِ - رَکَعْتَ           د) سَجَدْتِ- سَجَدَتْ

4- ترجمه صحیح جمله ( هَلْ اَنْتَ نَدِمْتَ) کدام است؟

الف)آیا توپشیمان هستی     ب) آیاتوپشیمان شدی       ج) آیاتو خوابیده بودی           د) آیاتو پشیمان می شوی

5- گزینه ی درست را انتخاب کنید؟( ....................... اَنْتُنَّ تَرَکْتُنَّ عِبادَه الطاغوت)

الف) اَیُّها العالمانِ                   ب) اَیَّتُها العالمَتانِ                  ج) اَیَّتُها العالِماتُ                     د) اَیَّتُها العالِمهُ

6- فعل های کدام گزینه به ترتیب ازصیغه های ( جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب) است؟

الف) فَقَدْتُنَّ- فَقَدْنَ            ب)فَقَدوا- فَقَدْتُمْ               ج) فَقَدْتُمْ- فَقَدَوا              د) فَقَدْنَ- فَقَدْتُنَّ

7- ضمیرمتصل صیغه ( جمع مؤنث مخاطب ) کدام است؟

الف) کُما                                 ب) کُنَّ                                  ج) کَ                                  د) کِ

8- ترجمه جمله ( اَنتَ نَسَیْتَ) کدام گزینه است ؟

الف) اوخسته شد             ب) توخسته شدی            ج)شما فراموش کردید           د) توفراموش کردی

9- فعل ( ذَهَبتِ ) صیغه ........ است؟

الف) مفردمؤنث غائب      ب) مفردمؤنث مخاطب            ج) مفردمذکرغائب        د) مفردمذکرمخاطب 

10- درجمله ( تَعِبَ کَثیرَه ثُمَّ رَجَعَ اِلی غُرَفَتهِا وَجَلَسَتْ عَلَی الکُرسی ) چندغلط وجود دارد؟

  الف) 1 غلط                         ب) 2 غلط                                ج)3 غلط                                    د) 4 غلط

11- جای خالی (( رجالٌ........... وَ نِساءٌ............ )) کدام گزینه است؟

الف) مؤمنونَ - مُؤمِنات         ب) مُؤمِنُونَ- مُؤمِنَهٌ             ج) مُؤمِنٌ- مُؤمِنَهٌ                د)مُؤمِنٌ- مُؤمِناتٌ

12- جمله (( اَیَّتُهاالسّیداتُ هَلْ............................... کَلام الحَقُِ)) با کدام گزینه کامل می شود؟

الف) سَمِعْنَ                           ب) سَمِعا                              ج)سَمِعْتُنَّ                                    د) سَمِعَتا

 

13- کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است؟

الف) تَعُِبَ: خسته شد            ب)مغلقاً: بسته                    ج) مِلْح: نمک                    د)العُوده: گم شده

14-کدام گزینه جمع سالم نیست؟

الف) اوقات                            ب) حَسنات                             ج) مُسلِمات                                د) سَیِّدات

15- جمله (( فائزه وسعیده ........................کِتابَیْنِ جَمیلَیْنِ )) با کدام گزینه تکمیل می شود؟

الف) اَخَذْتُنَّ                      ب) اَخَذَتا                              ج) اَخَذْتُما                                د) اَخَذَتْ

16- ضمیر صیغه جمع مذکرمخاطب کدام است؟

الف) اَنْتُم- هُمْ                        ب) اُنْتُنَّ- کُنَّ                       ج) اَنْتُمْ- کُمْ                     د) هُمْ- هُمْ

17- ترجمه نوشتند( جمع مؤنث) کدام است؟

الف) کَتَبْنَ                             ب) کَتَبوا                                   ج) کَتَبْتَ                           د)کَتَبْتُنَّ

18- ضمیرمناسب فعلهای ( هَرَبَتا- ذَهَبْتُما- کَتَبْتَ) به ترتیب کدام گزینه است؟

الف) هُما- هِیَ - هُوَ             ب) هُما- اَنْتُما- اَنْتَ            ج) هُما- اَنْتُما- اَنْتِ           د) هُما- اَنْتُمْ- اَنْتَ

19-ترجمه ( دانش آموزان راه را گم کردندولی ناراحت نشدند) کدام گزینه است؟

الف)اَلتَلامیذُضَلّوا الطریقَ وَلکِنْ حَزِنَتْ                            ب) اَلتلمیذانِ ضَلّوا الطریقَ وَلکنْ ما حَزِنوا                                                                              ج)اَلتلمیذُ ضَلّوا الطریقَ وَلکنْ لا حَزِنوا                              د)  اَلتلامیذُ ضَلّوا الطریقَ وَما حَزنِوا

20- کدام فعل جمع مذکر غائب ماضی است؟

الف) جَهَدُوا                                ب) جَهَدْتُمْ                          ج) جَهَدْتُنَّ                             د) جَهَدْنَ

21-کدام گزینه فعل نیست؟

الف)نَظَرَ                                     ب) قَرُبَتْ                            ج) نَظَرُهُ                                     د) ذَکَرَ

22- مناسب ترین گزینه برای جمله ( اَلْبِنتُ ........................فِی الْحَدیقَهِ) کدام است؟

الف) لَعِبَ                                   ب) لَعِبَتْ                             ج) لَعِبْنَ                                    د) لَعِبْتُنَّ

23-علامت فعل ماضی صیغه مفردمذکر مخاطب :

 الف) تِ                                     ب)تا                                     ج) تْ                                       د) تَ

 

24-  .................. سَجَدوا فِی المَسجِدِ.

 الف) هُنَّ                                    ب) هِیَ                                 ج) هُمْ                                    د)هُما

25- اَلتلمیذه ....................... اَلدرسَ.؟

  الف) قَرَاَتْ                              ب) کَتَبَ                               ج) اَخَذْتَ                               د) قَرَاْتِ

26- کدام گزینه ( فعل ماضی جمع مذکرمخاطب) است؟

 الف) رَجَعْتُما                            ب) نَسَیْتَ                              ج) جَهَدْنَ                              د) سَاَلْتُم

 27- ضمیرمناسب برای جای خالی ( ............ تَرَکْنَ عِبادهِ الطاغوت) کدام گزینه است؟

الف) هُما                                   ب) اُنْتُنَّ                                 ج) هُنَّ                                  د) اَنتُمْ

28- فعل ماضی ( جمع مؤنث غائب) از حَمَلَ :

الف) حَمَلْنَ                                ب) حَمَلوا                              ج) حَمَلْتُنَّ                                 د) حَمَلَتا

29- معادل عربی برخاستید( مؤنث) کدام گزینه است؟

الف) نَهَضُوا                                ب) نَهَضْتُنَّ                            ج) نَهَضْنَ                                  د) نَهَضْتُم

30- کدام گزینه غلط است؟

الف) هُنَّ ذَهَبْنَ                        ب) اَنْتَ کَتَبْتَ           ج) هَمْ دَخَلَتْ                            د) هَوَجَلَسَ

31- ضمیر (اَنْتُمْ) به جای کدام یک از اسم های زیربه کار می رود؟

الف) اَلتلامیذِ                         ب) اَلتلمیذهِ              ج) اَلتلمیذانِ                                د)اَلتلمیذات

32- درجمله ( اَنْتِ کَتَبْتَ واجِبَکِ ) چندغلط وجود دارد؟

الف) 2غلط                            ب) 3 غلط                               ج) 1 غلط                             د)غلط ندارد

33- مؤنث فعل ( ذَهَبتُم) کدام گزینه است ؟

الف) ذَهَبْتَ                           ب) ذَهَبْتُنَّ                               ج) ذَهَبوا                                  د)ذَهَبْنَ

34-  مخاطب فعل ( کَسَبَتا) کدام است؟

الف) کََسَبْتُم                        ب) کَسَبْتُنَّ                                ج)کَسَبَتْ                                د)کَسَبْتُما

35- علامت ماضی کدام گزینه ، جمله ( اَلاَطفالُ لَعِب............. فِی الحَدیقَهِ ) را کامل می کند؟                       

      الف) وا                               ب) نَ                                         ج) تُمْ                                     د)تُنَّ

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 7:48  توسط محمدرضا فخیمی  |